Privacybeleid

Algemeen

Cousy BV geeft om uw privacy. Daarom willen we u zo uitgebreid mogelijk informeren over wat er gebeurt met de persoons gegevens die u ons toevertrouwt. In dit Privacybeleid (hierna: Beleid) vindt u alle informatie over welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we ze verzamelen, hoe lang we ze opslaan, wat uw rechten zijn en hoe u ze kunt uitoefenen.

Wie zijn we?

Uw persoonsgegevens worden verzameld op de Cousy-website, beheerd door Cousy BV, een onderneming naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Vandendriesschestraat 10, 9620 Zottegem, België en met ondernemingsnummer BE0407.925.877.

Cousy is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens. Dat betekent dat Cousy het doeleinde en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens bepaalt.

Wanneer is dit Beleid van toepassing?

Wanneer u gebruikt maakt van de website, wordt er verondersteld dat u dit Beleid, de Algemene Voorwaarden en het Cookiebeleid (samen de Voorwaarden) hebt gelezen, ze aanvaardt en ze naleeft.
Alle persoonsgegevens die Cousy verzamelt tijdens uw bezoek op de website, worden verwerkt in overeenstemming met dit Beleid.
Cousy beschermt uw privacy en handelt in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet Bescherming Persoonsgegevens (de ‘Wet van 30 juli 20185 tot bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens’) en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (‘AVG’). Wij vragen u om dit Beleid te lezen zodat u weet op welke manier persoonsgegevens door ons op de website worden verzameld en verwerkt.

Wie wordt beschermd door dit Beleid?

Dit Beleid is enkel van toepassing op de persoons gegevens die Cousy BV verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke (zie hoofdstuk: ‘Wie zijn we?’). Dit Beleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze klanten (bedrijven) in verband met onze producten en diensten. Dit Beleid is ook van toepassing wanneer u onze website bezoekt of op een andere manier gebruik maakt van onze producten en diensten.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Gegevens die u ons verstrekt door onze website te gebruiken:
Als onderdeel van zijn normale functies verzamelt de webserver van Cousy BV de volgende informatie van iedereen die een website bezoekt: uw IP-adres, uw internetprovider, de software, het type en de taal van uw browser, de zoekmachine en trefwoorden die u gebruikte om de website te vinden, de datum en het tijdstip waarom u de website bezocht, de pagina’s op de website die u bezocht, de pagina’s van andere websites vanwaar u hebt doorgeklikt naar de website. Die informatie wordt verzameld met cookies. Meer informatie over cookies kunt u terugvinden in ons Cookiebeleid.
Gegevens die u ons verstrekt door onze diensten te gebruiken:
U kunt ons ook persoonsgegevens verstrekken door onze diensten te gebruiken. Er kunnen persoonsgegevens verzameld worden, waaronder uw naam, adres, e-mailadres, vast telefoonnummer, mobiel telefoonnummer. Dit gebeurt wanneer u bijvoorbeeld het contactformulier invult op onze website of wanneer u ons opbelt of ons een brief of e-mail stuurt.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Cousy BV verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, waarbij we enkel de gegevens verwerken die nodig zijn voor het beoogde doeleinde:

1. Het verstrekken van goederen, diensten en/of informatie waar u om vraagt;
2. Het toezicht op de gegevens die van onze website worden gedownload;
3. Het meten en monitoren van het gebruik van deze website, het verbeteren van de kwaliteit en de inhoud van deze website;
4. Het personaliseren van de inhoud en de Lay-out van deze website;
5. Het verbeteren van de producten en diensten van Cousy BV;
6. Het verstrekken van algemene of direct marketing aan u.

De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract dat u mogelijks aangaat met Cousy BV.
Persoonsgegevens worden verwerkt binnen het kader van de gerechtvaardigde belangen van Cousy BV om die persoonsgegevens te verwerken: het voorkomen van fraude of misbruik van diensten, het verbeteren van de website. In die gevallen streeft Cousy BV altijd naar een evenwicht tussen onze gerechtvaardigde belangen en uw privacy.
De verwerking vindt enkel plaats als u daarvoor uw toestemming hebt gegeven.

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

We stellen alles in het werk om uw privacy en persoonsgegevens op onze website te beschermen. Cousy BV gebruikt een combinatie van technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.
Onze werknemers zijn opgeleid om correct om te gaan met uw persoonsgegevens. Daarnaast wordt er in het kader van elk project waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, een beoordeling uitgevoerd met betrekking tot de beveiliging en de bescherming van die gegevens, waarbij steeds rekening gehouden wordt met uw belangen. Ook wat betreft ons beveiligingsbeleid voor interne informatie, beveiligingsvereisten en beheernormen wordt de naleving door onze werknemers opgevolgd.
We maken ook gebruik van gespecialiseerde profielen die verantwoordelijk zijn voor de beveiliging van ons netwerk en onze informatiesystemen? Daarnaast gebruiken we ook verschillende soorten technische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik en verlies of diefstal van onze gegevens, waaronder: antivirusprogramma’s, firewalls & wachtwoordbeveiliging.
Geen enkele methode voor het doorsturen of opslaan van gegevens is echter onfeilbaar. Als er zich dus een inbreuk in verband met persoonsgegevens zou voordoen met nadelige gevolgen voor u, wordt u daarvan persoonlijk op de hoogte gebracht volgens de omstandigheden die door de wet bepaald worden. Als u een opmerking over de beveiliging hebt, kunt u contact met ons opnemen via info@cousy.be.

Delen of verkopen wij uw persoonsgegevens?

We verkopen of delen uw persoonsgegevens niet met derden zonder uw voorafgaande goedkeuring, tenzij:

– Aan bedrijven die juridisch verbonden zijn met Cousy BV en opgericht zijn in de Europese Economische Ruimte. Uw persoonsgegevens worden met die bedrijven gedeeld voor dezelfde doeleinden die in dit Beleid worden vermeld. Die bedrijven worden in deze context beschouwd als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken;
– Aan een wettelijke opvolger die Cousy BV deels of volledig overneemt;
– Aan erkende financiële of bankinstellingen van wie de interventie nodig is voor een vlot verloop van het betaalproces;
– Aan medewerkers van een kredietinformatieagentschap. Wij behouden ons het recht voor om informatie over u op te vragen bij andere derde partijen, zoals kredietinformatieagentschappen (Graydon – Companyweb). Wij zullen die informatie toevoegen aan informatie die we reeds hebben verwerkt. Zo kunnen we u (1) goederen of diensten aanbieden; (2) het witwassen van geld en fraude helpen voorkomen. Als we een dergelijk verzoek indienen, zullen we u hiervan eerst over informeren en u laten weten of het verzoek wordt opgeslagen in een kredietbestand;
– Als de wet ons daartoe verplicht, of als we vinden dat het nodig is om fraude of internetcriminaliteit te voorkomen, of om onze website of de recht, het eigendom of de persoonlijke veiligheid van iemand te beschermen;
– Als het nodig is om u onze diensten aan te bieden. Sommige van onze databank worden geraadpleegd door of doorgegeven aan derden die in onze opdracht werken en die ons bijstaan om u onze producten en diensten te leveren. Het gaat bijvoorbeeld om onze dienstleveranciers voor webhosting, clouddiensten of onderhoudsdiensten. Daarnaast helpen verschillende postdiensten ons om de leveringen te bezorgen (bv. UPS, DHL, De Post, TNT, …). De doorgifte van uw gegevens vindt enkel plaats voor de doeleinden die worden vermeld in dit Beleid en beperkt zich tot de gegevens die nodig zijn om onze opdracht uit te voeren. We zien erop toe dat zij, net als wij, uw gegevens veilig beheren, en er respectvol en zorgvuldig mee omgaan. We bieden gepaste contractuele garanties;
– Als wij of de derde partij gerechtvaardigde belangen hebben voor doorgifte. Wij zullen uw persoons gegevens enkel doorgeven op basis van een beoordeling van uw rechten en vrijheden. U zult hier altijd op een transparante manier over worden geïnformeerd (tenzij in geval van wettelijke uitzonderingen);
– Als u daarvoor uw toestemming geeft. In elk ander geval waar we uw gegevens zouden doorgeven aan derden, zullen we een transparante kennisgeving sturen om u op de hoogte te brengen van wie de derde partij is, en de reden voor de doorgifte en verwerking van de gegevens. Wanneer dat bij wet vereist is, zullen wij uw expliciete toestemming vragen om dat te doen.
Voor alle doorgiften van gegevens buiten de Europese Economische Ruimte waarborgen we via geschikte beschermingsmaatregelen die zijn vervat in het contract of via andere maatregelen dat uw gegevens een gepast beschermingsniveau krijgen dat vergelijkbaar is met de bescherming die we zouden krijgen binnen de EU, in overeenstemming met de Europese regels.
We kunnen ook anonieme, geaggregeerde statistische gegevens delen voor commerciële en interne/Externe meldingen. Bijvoorbeeld: gegevens over wie onze website bezoekt om onze diensten te beschrijven aan mogelijke partners en andere respectabele derde partijen en voor andere rechtmatige doeleinden. Deze statistische gegevens bevatten geen informatie waarmee u kunt worden geïdentificeerd.
Als u vragen hebt over de verwerking van uw gegevens door dergelijke derde partijen, vragen wij u om contact op te nemen met de derde partij in kwestie. Wanneer die verwerking verder gaat dan het toepassingsgebied van de doeleinden die Cousy BV bepaalt, is de derde partij volledig verantwoordelijk voor die verwerking en kan Cousy BV in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor die verwerking.

Wat zijn uw privacyrechten en hoe kunt u ze uitoefenen?

U hebt het recht op inzage, rectificatie of wissing (‘recht op vergetelheid’) van uw persoonsgegevens. Daarnaast hebt u het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden. U hebt ook het recht om te vragen om een exemplaar van al uw persoonsgegevens die wij verwerken, voor zover dat technisch haalbaar is. U hebt ook het recht op de overdraagbaarheid van gegevens.

Om die rechten uit te oefenen of om meer informatie te vragen over uw rechten, kunt u een e-mail sturen naar info@cousy.be. Om uw recht op inzage uit te oefenen en om enige ongeoorloofde verstrekking van uw persoonsgegevens te voorkomen, moet uw identiteit gecontroleerd worden. In geval van twijfel of ambiguïteit zullen we u eerst vragen om aanvullen informatie (bijvoorbeeld kopie van uw identiteitskaart).

U kunt uw privacyrechten kosteloos uitoefenen, tenzij uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, met name van vanwege het repetitieve karakter. In dat geval hebben wij – in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming – het recht en de keuze om u een redelijke vergoeding aan te rekenen (in het licht van de administratieve kosten van het verstrekken van de gevraagde informatie of communicatie) of om uw verzoek af te wijzen.

Als u uw verzoek elektronisch indient, zal de gevraagd informatie u indien mogelijk elektronisch worden verstrekt, tenzij anderzijds door u verzocht. In elk geval zullen wij u een bondig, transparant, duidelijk en makkelijk te begrijpen antwoord geven.
We zullen u verzoek zo snel mogelijk beantwoorden, in elk geval binnen één maand na ontvangst van uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd. In dat geval stellen wij u binnen één maand na ontvangst van het verzoek ik kennis van een dergelijke verlenging.

Ten slotte hebt u het recht om klacht in te dienen bij een lokale toezichthoudende autoriteit of bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (onze leidende toezichthoudende autoriteit) in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens door Cousy BV.

Hieronder vindt u de contactgegevens van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:
Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel – (0032)02 274 48 00 – contact@apd-gba.be – www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bijgehouden?

Bij wet is het ons niet toegestaan om persoonsgegevens langer te bewaren dan nodig is voor het doeleinde waarvoor de gegevens werden verzameld. De bewaarperiode kan daarom verschillen naargelang de aarde van de verwerking. Enkele voorbeelden: doorgaans zullen we uw persoonsgegevens opslaan gedurende vijf jaar na uw meest recente contactaanvraag.

Tot slot moeten wij uw gegevens gedurende een bepaalde periode bijhouden om een aantal lokale wetten na te leven, met het oog op onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen.

Nadat de toepasselijke opslagperiode is verstreken, worden uw persoonsgegevens gewist of anoniem gemaakt.

Hoe blijft u op de hoogte van wijzigingen van dit Beleid?

Cousy BV behoudt zich het recht voor om dit Beleid te allen tijde en naar eigen goeddunken volledig of deels te wijzigen, aan te passen, aan te vullen of te schrappen. Dat kan nodig zijn gezien de marktevoluties of nieuwe verwerkingsactiviteiten die we uitvoeren. Daarom vragen wij u om regelmatig na te kijken of dit Beleid gewijzigd is. Als u een website gebruikt nadat er een wijziging werd aangebracht in dit Beleid, wordt er verondersteld dat u die wijziging aanvaardt, ongeacht of u dit Beleid hebt gelezen.

Als u dit beleid niet aanvaardt, moet u onmiddellijk de website verlaten waarop u dit Beleid raadpleegt. U mag geen contactaanvraag indien als u dit Beleid niet aanvaardt.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Als u vragen, suggesties of opmerkingen hebt over dit Beleid of over ons gebruik van uw informatie, kunt u ons een e-mail sturen via info@cousy.be.

U kunt ook contact met ons opnemen via het volgende adres:
Cousy BV – Vandendriesschestraat 10 – 9620 ZOTTEGEM – ondernemingsnummer BE0407.925.877

Laatst bijgewerkte versie: 13/04/2023